سیدالشهدای جنگ :

برای اینکه خداوند لطف، رحمت و آمرزشش شامل حال ما شود ، باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم ، سرمایه می خواهد که از همه چیزمان بگذریم و برای اینکه از همه چیزمان بگذریم ، باید شبانه روز دلمان، وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد.


مناطق جنگیرزمنده دفاع مقدسعکس مناطق جنگیتصویر گرافیکی از دفاع مقدسپوستر گرافیکی دفاع مقدستصویر گرافیکی شهادتتصویر گرافیکی شهید گمنام (پوستر)عکس جنگ تحمیلیرزمندگان جبهه و جنگخط مقدم جبهه - جنگ تحمیلیتصویر گرافیکی رزمندگان دفاع مقدسعکس گرافیکی خرمشهر - تصویر پوستر خرمشهر آزاد شد


backgrand
backgrand