سیدالشهدای جنگ :

برای اینکه خداوند لطف، رحمت و آمرزشش شامل حال ما شود ، باید اخلاص داشته باشیم و برای اینکه ما اخلاص داشته باشیم ، سرمایه می خواهد که از همه چیزمان بگذریم و برای اینکه از همه چیزمان بگذریم ، باید شبانه روز دلمان، وجودمان و همه چیزمان با خدا باشد.


ورود به سایت


جهت شرکت در مسابقه باید به سایت وارد شوید. در صورتی که از اعضای سایت نمی باشد به بخش ثبت نام مراجعه نمایید.